}
 
เทศบาลตำบลบางปะหัน
90 หมู่ 6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ : 035-301-777 สำนักปลัด โทรสาร : 035-301-666
035-381-363 ต่อ 12 กองคลัง, กองการศึกษา
035-381-363 ต่อ 18 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
E-mail : Saraban@bangpahun.go.th

 
www.bangpahun.go.th © 2022